dschool stanford

download

مدرسه طراحی استنفورد یکی از مراکز بزرگ توسعه ایده تفکر طراحی در دنیا است که با ارائه دوره هایی بسیار کوتاه یعنی 90 دقیقه تا دوره های 12 هفته ای تلاش به توسعه آموزش های این حوزه برای عموم دارد.

این مدرسه با همکاری مرکز تحقیقات حسو پلتنر اطلاعات ارزشمندی را برای استفاده علاقه مندان حوزه تفکر طراحی در وب سایت خود گردآوری کرده است.

ساید بزرگ ترین ایده این مرکز را می توان تلاش برای عمومی سازی دانش طراحی در میان دیگر تخصص های جامعه دانست. بررسی مطالب این درگاه به کلیه علاقه مندان تفکر دیزاین توصیه می شود.

http://dschool.stanford.edu/

دیدگاهتان را بنویسید