پروسه طراحی

طراحی روند های گوناگونی دارد که اعلب آنها در اصول مشترک هستند.

یکی از معروف ترین پروسه های طراحی که بعضا نیز به اشتباه تنها پروسه اجرای تفکر طراحی عنوان می شود، پروسه مورد استناد دی اسکول استفورد است.

اهمیت این پروسه در سادگی فهم ان، سهولت اجرا و دخیل سازی دریافت اطلاعات از کاربر به عنوان یکی از فازهای پروژه است.

پروسه طراحی استنفورد

این فرایند 5 گام اصلی دارد….

1-گام همدلی که با رجوع مستقیم به کاربران و تلاش بر درک آنها استوار است

2-گام تعریف مسئله که برای بازبینی سوال اولیه در راستای رسیدن به الزامات طراحی است

3- گام ایده سازی مه نقش نیرو محرکه خلاقیت را برای ارائه راه حل های نوآور در راستای نیازهای طرح شده را به عهده دارد

4- ساخت پرتوتایپ یا همان نمونه های ساده و اولیه ایده است که به جهت دست یابی به یک بازنمایی بسیار ابتدایی از راه حل انجام می پذیرد.

5- در نهایت ارزیابی راه حل ها قرار دارد که معمولا با ارئه راه حل ها به گروه هدف انجام می گیرد.

پروسه طراحی

آنچه در این میان بسیار اهیمت دارد لزوم تکرار تمامی گام ها و یا برخی از آنها به شکلی چند مرتبه و برای یافتن برترین راه حل است.

دیدگاهتان را بنویسید