تفکر طراحی در کارآفرینی

هر روز بر جنبه های متنوع تفکر طراحی و جایگاه آن در حوزه های گوناگون افزوده می شود. در ادامه لینک دو مقاله منتشر شده از کاربرد تفکر طراحی در کارآفرینی قرار می گیرد.

Potentials of Entrepreneurial Design Thinking® for Entrepreneurship Education

Applying design thinking method to social entrepreneurship project

دیدگاه ها بسته شده اند.