معرفی مقاله

برخی مقالات حوره تفکر طراحی، مقالات اساسی به حساب می آیند که زاویه دیدهای جدیدی را به موضوع گسترده اند. یکی از این مقالات که در زمینه تبارشناسی و درک ریشه های تفکر طراحی اهمیت دارد مقاله ای است با عنوان “Design Thinking: Past, Present and Possible Futures“که در سال 2013 نگاشته شده است.

این مقاله با طرح دو مفهوم تفکر طراحانه و تفکر طراحی به بررسی کلی ریشه های شکل گیری این مفاهیم می پردازد. این مقاله یکی از پر استنادترین مقالات حوزه تفکر طراحی است و مطالعه آن به پژوهشگران حرفه ای دیزاین توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید