تفسیرابداکشن از دیدگاه kees Dorst

دورست منطق دیزاین را در ترکیبی از how و what بیان می کند. اینکه چگونه این معادله ابداکشن را می سازد.
دیدگاه ها بسته شده اند.