فراخوان مقاله نشریه انگلیسی زبان تفکر طراحی

journal of design thinking  مجله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی است که توسط پردیس کیش دانشگاه تهران راه اندازی شده است و به صورت دو فصلنامه منتشر خواهد شد. این مجله در مرحله فراخوان دریافت مقاله جهت انتشار قرار دارد و انتظار می رود اولین نسخه آن در سال جاری رو نمایی شود.

پژوهشگران حوزه تفکر طراحی می توانند با مراجعه به وب سایت این مجله از شرایط ارسال مقاله جهت داوری آگاه گردند.

دیدگاهتان را بنویسید