کتاب فرایندهای طراحی

کتاب فرایند های طراحی کتابی خوب در رابطه با شیوه عمل طراحان است که برخی از مقالات کنفرانس مشترک طراحی صنعتی و معماری دانشگاه دلفت هلند را خود دارد. این کتاب توسط آقای دکتر علیرضا اژدری و دوتن دیگر از عزیزان ترجمه شده است و متن نسبتا ثقیلی دارد. به نظر می رسد بهتر است پیش از مطالعه این کتاب، کتاب هایی همچون طراحان چگونه می اندیشند مطالعه شده باشد.

حواندن این کتاب به کسانی که مطالعه جدی در تفکر طراحی دارند عمیقا توصیه می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید