کتاب تفکر طراحی برای آموزش و پرورش

تفکر طراحی برای آموزش و پرورش: کاربردها و مفاهیم در یادگیری و تدریس عنوان کتابی است که باز در حوزه تفکر طراحی ترجمه و درسال 96 توسط نشر خانه کتاب عرضه شده است.

در توضیح این کتاب چنین می خوانیم”رشته آموزشي تفکر طراحي هنوز نفوذ گسترده‌اي در اصطلاحات تعليمي دانش آموزان و معلمان نداشته است. نياز به درک بهتر کاربردهاي بالقوه تفکر طراحي در زمينه‌هاي آموزشي وجود دارد. درنتيجه کتاب حاضر در هشت فصل به دنبال اين موضوع است که چگونه اصطلاح تفکر طراحي مي‌تواند در زمينه‌هاي آموزشي اجرا و تفسير شود. در فصل اول کتاب نقشي که تفکر طراحي مي‌تواند در بافت‌هاي آموزشي امروز ايفا کند مورد بررسي قرار گرفته. فصل بعد کتاب اين مسئله را مي‌آزمايند که چگونه تفکر طراحي مي‌تواند به صورت وسيله‌اي در حمايت از اهداف آموزشي استفاده شود. فصل‌هاي ۴، ۵ و ۶ کتاب تفکر طراحي در عمل را از طريق تحقيقات تجربي داراي ويژگي تفکر طراحي کودکان، معلمان کارورز و معلمان در حال خدمت مي‌آزمايد. فصل هفتم روش‌هايي را براي رشد و ارزيابي تفکر طراحي مطرح مي‌کند و فصل پاياني کتاب دستورات بيشتر براي استفاده از تفکر طراحي در زمينه‌هاي آموزشي را مورد بحث قرار مي‌دهد.”

دیدگاهتان را بنویسید