تفسیرابداکشن از دیدگاه kees Dorst

دورست منطق دیزاین را در ترکیبی از how و what بیان می کند. اینکه چگونه این معادله ابداکشن را می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید